Иванчевски Правописъ

Клавиатура

За удобство при въвеждане на текстове съ старъ правописъ, има разработена клавиатура, която се инсталира на Windows.
Клавиатурата се прѣдоставя въ два варианта:

 1. Машинописна (БДС-базирана)
 2. Фонетична (базирана на фонетичната подредба отъ 2006)

Машинописна (БДС-базирана) подредба

 1. Изтеглете инсталационния пакетъ. [Натиснете ТУК]
 2. Разархивирайте
 3. Шракнете два пѫти върху файла setup.exe и следвайте инструкциитѣ
 4. Следъ успѣшно инсталиране потъсете Дриновска кирилица (машинопис) въ списъка на наличнитѣ клавиатури

Клавиатурата е базирана на стандарта БДС за машинописъ, като са налице нѣкои разлики:

Стандартенъ клавиатуренъ изгледъ

Клавиатуренъ изгледъ при натиснатъ SHIFT

Клавиатуренъ изгледъ при натиснатъ CAPS LOCK

Клавиатуренъ изгледъ при натиснати SHIFT и CAPS LOCK

Клавиатуренъ изгледъ при натиснатъ ALT GR

Клавиатуренъ изгледъ при натиснати ALT GR и SHIFT

Клавиатуренъ изгледъ при натиснати ALT GR и CAPS LOCK

Клавиатуренъ изгледъ при натиснати ALT GR и SHIFT и CAPS LOCK

Употрѣба на мъртвия клавишъ

 • 0060	0300	// ` -> ̀ (знакъ за ударение)
 • 0031	0456	// 1 -> і (кирилско)
 • 0021	0406	// ! -> І (кирилско)
 • 0032	0457	// 2 -> ї (кирилско)
 • 003f	0407	// ? -> Ї (кирилско)
 • 0033	0454	// 3 -> є (кирилско)
 • 002b	0404	// + -> Є (кирилско)
 • 0034	0465	// 4 -> ѥ
 • 0022	0464	// " -> Ѥ
 • 0035	044d	// 5 -> э
 • 0025	042d	// % -> Э
 • 0036	0451	// 6 -> ё (кирилско)
 • 003d	0401	// = -> Ё (кирилско)
 • 0037	045e	// 7 -> ў (кирилско)
 • 003a	040e	// : -> Ў (кирилско)
 • 0038	0461	// 8 -> ѡ (кирилско)
 • 002f	0460	// / -> Ѡ (кирилско)
 • 0039	0479	// 9 -> ѹ
 • 005f	0478	// _ -> Ѹ
 • 0030	a647	// 0 -> ꙇ (кирилско)
 • 2116	a646	// № -> Ꙇ (кирилско)
 • 2010	2013	// - -> – (срѣдно тире)
 • 002A	0028	// * -> (
 • 002e	2026	// . -> … (знакъ за многоточие)
 • 0023	0029	// # -> )
 • 0430	044f	// а -> я
 • 0410	042f	// А -> Я
 • 0433	0453	// г -> ѓ
 • 0413	0403	// Г -> Ѓ
 • 0434	0452	// д -> ђ
 • 0414	0402	// Д -> Ђ
 • 0435	0450	// е -> ѐ (ударено кирилско Е)
 • 0415	0400	// Е -> Ѐ (ударено кирилско Е)
 • 0436	045f	// ж -> џ
 • 0416	040f	// Ж -> Џ
 • 0437	0455	// з -> ѕ (кирилско)
 • 0417	0405	// З -> Ѕ (кирилско)
 • 0438	045d	// и -> ѝ
 • 0418	040d	// И -> Ѝ
 • 0439	0458	// й -> ј (кирилско)
 • 0419	0408	// Й -> Ј (кирилско)
 • 043a	045c	// к -> ќ
 • 041a	040c	// К -> Ќ
 • 043b	0459	// л -> љ
 • 041b	0409	// Л -> Љ
 • 043d	045a	// н -> њ
 • 041d	040a	// Н -> Њ
 • 0443	044e	// у -> ю
 • 0423	042e	// У -> Ю
 • 0446	045b	// ц -> ћ
 • 0426	040b	// Ц -> Ћ
 • 044a	044c	// ъ -> ь
 • 042a	042c	// Ъ -> Ь
 • 044c	044b	// ь -> ы
 • 042c	042b	// Ь -> Ы
 • 046b	046d	// ѫ -> ѭ
 • 046a	046c	// Ѫ -> Ѭ
 • 0467	0469	// ѧ -> ѩ
 • 0466	0468	// Ѧ -> Ѩ

Фонетична (базирана на фонетичната подредба отъ 2006)

 1. Изтеглете инсталационния пакетъ. [Натиснете ТУК]
 2. Разархивирайте
 3. Шракнете два пѫти върху файла setup.exe и следвайте инструкциитѣ
 4. Следъ успѣшно инсталиране потъсете Дриновска кирилица (нова фонетика) въ списъка на наличнитѣ клавиатури

Клавиатурата е базирана на фонетичния стандартъ, зазработенъ въ БАН презъ 2006 година, като са налице нѣкои разлики:

 • На мѣстото на ; : има ѣ Ѣ
 • На мѣстото на ' " има ѫ Ѫ
 • На мѣстото на / има мъртъвъ клавишъ съ следната употрѣба: виж
 • Съ помощьта на клавиша ALT GR (дѣсенъ ALT) има възможность за директно набиране на латински символи отъ QWERTY-клавиатура.

Стандартенъ клавиатуренъ изгледъ

Клавиатуренъ изгледъ при натиснатъ SHIFT

Клавиатуренъ изгледъ при натиснатъ CAPS LOCK

Клавиатуренъ изгледъ при натиснати SHIFT и CAPS LOCK

Клавиатуренъ изгледъ при натиснатъ ALT GR

Клавиатуренъ изгледъ при натиснати ALT GR и SHIFT

Клавиатуренъ изгледъ при натиснати ALT GR и CAPS LOCK

Клавиатуренъ изгледъ при натиснати ALT GR и SHIFT и CAPS LOCK

Употрѣба на мъртвия клавишъ

 • 	0060	0300	// ` -> ̀	(знакъ за ударение)	
 • 	0031	0456	// 1 -> і	(кирилско)	
 • 	0021	0406	// ! -> І	(кирилско)	
 • 	0032	0457	// 2 -> ї	(кирилско)	
 • 	0040	0407	// @ -> Ї	(кирилско)	
 • 	0033	0454	// 3 -> є	(кирилско)	
 • 	2116	0404	// № -> Є	(кирилско)	
 • 	0034	0465	// 4 -> ѥ		
 • 	0024	0464	// $ -> Ѥ		
 • 	0035	044d	// 5 -> э		
 • 	0025	042d	// % -> Э	(кирилско)	
 • 	0036	0451	// 6 -> ё	(кирилско)	
 • 	20ac	0401	// € -> Ё	(кирилско)	
 • 	0037	045e	// 7 -> ў	(кирилско)	
 • 	00a7	040e	// § -> Ў	(кирилско)	
 • 	0038	0461	// 8 -> ѡ	(кирилско)	
 • 	002a	0460	// * -> Ѡ	(кирилско)	
 • 	0039	0479	// 9 -> ѹ		
 • 	0028	0478	// ( -> Ѹ		
 • 	0030	a647	// 0 -> ꙇ	(кирилско)	
 • 	0029	a646	// ) -> Ꙇ	(кирилско)	
 • 	002d	2013	// - -> –	(срѣдно тире)	
 • 	002e	2026	// . -> …	(знакъ за многоточие)	
 • 	0430	0467	// а -> ѧ		
 • 	0410	0466	// А -> Ѧ		
 • 	0433	0453	// г -> ѓ		
 • 	0413	0403	// Г -> Ѓ		
 • 	0434	0452	// д -> ђ		
 • 	0414	0402	// Д -> Ђ		
 • 	0435	0450	// е -> ѐ	(ударено кирилско Е)	
 • 	0415	0400	// Е -> Ѐ	(ударено кирилско Е)	
 • 	0436	045f	// ж -> џ		
 • 	0416	040f	// Ж -> Џ		
 • 	0437	0455	// з -> ѕ	(кирилско)	
 • 	0417	0405	// З -> Ѕ	(кирилско)	
 • 	0438	045d	// и -> ѝ		
 • 	0418	040d	// И -> Ѝ		
 • 	0439	0458	// й -> ј	(кирилско)	
 • 	0419	0408	// Й -> Ј	(кирилско)	
 • 	043a	045c	// к -> ќ		
 • 	041a	040c	// К -> Ќ		
 • 	043b	0459	// л -> љ		
 • 	041b	0409	// Л -> Љ		
 • 	043d	045a	// н -> њ		
 • 	041d	040a	// Н -> Њ		
 • 	0443	044e	// у -> ю		
 • 	0423	042e	// У -> Ю		
 • 	0446	045b	// ц -> ћ		
 • 	0426	040b	// Ц -> Ћ		
 • 	044a	044c	// ъ -> ь		
 • 	042a	042c	// Ъ -> Ь		
 • 	044c	044b	// ь -> ы		
 • 	042c	042b	// Ь -> Ы		
 • 	044f	0469	// я -> ѩ		
 • 	042f	0468	// Я -> Ѩ		
 • 	046b	046d	// ѫ -> ѭ		
 • 	046a	046c	// Ѫ -> Ѭ		

© 2009 IVANCHEVSKI.GRAZHDANI.EU