Иванчевски Правописъ

Употрѣба на Ѫ

Буквата Ѫ, наричана голѣмъ юсъ или голѣма носовка се пише на етимологиченъ принципъ въ слѣднитѣ думи:

Коренъ -БѪБР-: бѫбрековиденъ, бѫбрекъ, бѫбрече, бѫбреченъ, надбѫбреченъ, околобѫбреченъ

Коренъ -БѪД-: безбѫдещность, бѫда, бѫдатъ, бѫде, бѫдейки, бѫделъ, бѫдемъ, бѫденъ, бѫдете, бѫдеха, бѫдехме, бѫдехте, бѫдехъ, бѫдеше, бѫдешъ, бѫдеще, бѫдещность, бѫдещъ, бѫди, бѫдникъ, бѫднина, несбѫдналъ, несбѫднатъ, прѣбѫда, прѣбѫдвамъ, прѣбѫдване, сбѫдвамъ, сбѫдване, сбѫдна, сбѫднатъ

Коренъ -ВѪБ-: вѫбелъ

Коренъ -ВѪГ-: вѫгарецъ

Коренъ -ВѪГЛ-: вѫглеводородъ, вѫгледвуокисъ, вѫгледобивъ, вѫглекопачъ, вѫгленочеренъ, вѫгленъ, вѫглероденъ, вѫглеродъ, вѫглехидратъ, вѫглища, вѫглищарь, вѫглищенъ, каменовѫгленъ, обезвѫгляване, овѫгленъ, овѫгля, овѫглявамъ, овѫгляване, сѣровѫглеродъ

Коренъ -ВѪД- / -ВѪЖД-: вѫдица, вѫдичарски, вѫдичарство, вѫдичарь, вѫдичка, вѫдя, говедовѫденъ, говедовѫдство, говедовѫдъ, животновѫденъ, животновѫдка, животновѫдство, животновѫдъ, завѫдя, завѫждамъ, завѫждане, извѫдя, извѫждамъ, извѫждане, коневѫденъ, коневѫдецъ, коневѫдство, коневѫдъ, лесовѫденъ, лесовѫдство, лесовѫдъ, навѫдя, навѫждамъ, навѫждане, овцевѫденъ, овцевѫдецъ, овцевѫдство, овцевѫдъ, отвѫденъ, отвѫдморски, отвѫдокеански, отвѫдъ, отвѫждамъ, полевѫденъ, полевѫдство, полевѫдъ, птицевѫденъ, птицевѫдка, птицевѫдство, птицевѫдъ, пчеловѫдка, пчеловѫдски, пчеловѫдство, пчеловѫдъ, развѫденъ, развѫдникъ, развѫдя, развѫждамъ, развѫждане, растениевѫдство, растениевѫдъ, рибовѫденъ, рибовѫдство, рибовѫдъ, свиневѫдецъ, свиневѫдка, свиневѫдство, свиневѫдъ, скотовѫденъ, скотовѫдецъ, скотовѫдство, скотовѫдъ

Коренъ -ВѪЗ- / -ВѪЖ-: вѫжарски, вѫжарь, вѫже, вѫжеиграчество, вѫжеиграчка, вѫжеиграчъ, вѫженце, вѫженъ, вѫзелъ, вѫзлестъ, вѫзловатъ, вѫзловъ, хидровѫзелъ

Коренъ -ВѪС-: вѫсене, вѫсеница, вѫси, вѫся, навѫсвамъ, навѫсване, навѫсено, навѫсеность, навѫсенъ, навѫся, свѫсвамъ, свѫсване, свѫсено, свѫсенъ, свѫся

Коренъ -ВѪТ-: вѫтъкъ, вѫтъченъ

Коренъ -ВѪТР-: вѫтрѣшенъ, вѫтрѣшно, вѫтрѣшнопартиенъ, вѫтрѣшнополитически, вѫтрѣшность, вѫтрѣшноядренъ, вѫтрѣ, извѫтрѣ, навѫтрѣ, отвѫтрѣ

Коренъ -ГЛѪБ-: вглѫбеность, вглѫбя, вглѫбявамъ, вглѫбяване, глѫбина, углѫбя, углѫбявамъ, углѫбяване

Коренъ -ГНѪС-: гнѫсене, гнѫсенъ, гнѫсливость, гнѫсливъ, гнѫсно, гнѫсота, гнѫсотия, гнѫсь, гнѫся, догнѫсявамъ, догнѫсяване, погнѫса, погнѫсено, погнѫся, погнѫсявамъ, погнѫсяване

Коренъ -ГЪЛѪБ-: гълѫбарникъ, гълѫбарь, гълѫбица, гълѫбовъ, гълѫбче, гълѫбъ

Коренъ -ГѪБ-: гѫба, гѫбавъ, гѫбарникъ, гѫбарство, гѫбарь, гѫбенъ, гѫбестъ, гѫбичка, гѫбовиденъ, гѫбообразенъ, гѫбясамъ, гѫбясвамъ, гѫбясване

Коренъ -ГѪГ-: гѫгна, гѫгнене, гѫгнивъ, гѫгрица

Коренъ -ГѪД-: гѫдуларь, гѫдулка

Коренъ -ГѪЖ-: гѫжва

Коренъ -ГѪЗ-: гѫзарь, гѫзаря, гѫзарѣя, гѫзе, гѫзенце, гѫзище, гѫзоблизецъ, гѫзурча, гѫзче, гѫзъ, изгѫзаря, изгѫзарявамъ, изгѫзарѣя, изгѫзвамъ, изгѫзя, нагѫзарѣя, нагѫзвамъ, нагѫзурчвамъ, нагѫзурчване, нагѫзя, огѫзвамъ, огѫзя, разгологѫзвамъ, разгологѫзване, разгѫзвамъ, разгѫзя

Коренъ -ГѪС- / -ГѪШ-: гѫсарка, гѫсарь, гѫсе, гѫсеница, гѫсеничавъ, гѫсениченъ, гѫска, гѫсокъ, гѫши

Коренъ -ГѪСТ-: гѫстакъ, гѫсталакъ, гѫстичъкъ, гѫстонаселенъ, гѫстообрасълъ, гѫстота, гѫстъ, гѫстѣя, несгѫстимость, несгѫстимъ, посгѫстя, посгѫстявамъ, посгѫстяване, сгѫстено, сгѫстенъ, сгѫстимость, сгѫстителенъ, сгѫститель, сгѫстя, сгѫстявамъ, сгѫстяване

Коренъ -ДѪБ-: дѫбакъ, дѫбиленъ, дѫбовъ, дѫбрава, дѫбъ

Коренъ -ДѪГ-: дѫга, дѫговиденъ, дѫговидно, дѫговъ, дѫгообразенъ, недѫгавость, недѫгавъ, недѫгъ

Коренъ -ЖьЛѪД-: желѫдовиденъ, желѫдъ, жълѫдовъ, жълѫдъ

Коренъ -ЗѪБ-: беззѫбъ, зѫбарь, зѫбатъ, зѫбене, зѫбенъ, зѫберъ, зѫбестъ, зѫбецъ, зѫбоболъ, зѫбовиденъ, зѫболѣкарка, зѫболѣкарски, зѫболѣкарство, зѫболѣкарь, зѫболѣчебенъ, зѫболѣчебница, зѫболѣчение, зѫботехника, зѫботехникъ, зѫбчатка, зѫбчатъ, зѫбче, зѫбъ, зѫбя, назѫбвамъ, назѫбване, назѫбеность, назѫбенъ, назѫбя, назѫбямъ, назѫбяне, неназѫбенъ, озѫбвамъ, озѫбване, озѫбя, острозѫбъ, тризѫбецъ

Коренъ -КРѪГ- / -КРѪЖ-: закрѫгленичъкъ, закрѫглено, закрѫгленость, закрѫгленъ, закрѫгля, закрѫглявамъ, закрѫгляване, закрѫглямъ, закрѫгляне, крѫгличъкъ, крѫгло, крѫглоликъ, крѫговиденъ, крѫговратенъ, крѫговратъ, крѫговъ, крѫгозоръ, крѫгомъ, крѫгообразенъ, крѫгообращение, крѫгче, крѫгъ, крѫгълъ, крѫжа, крѫжене, крѫжецъ, крѫжило, крѫжокъ, крѫжоченъ, крѫжочникъ, крѫжочничка, обкрѫжа, обкрѫжавамъ, обкрѫжаване, обкрѫжение, окрѫгля, окрѫглявамъ, окрѫгляване, окрѫгъ, окрѫжавамъ, окрѫжаване, окрѫженъ, окрѫжие, окрѫжность, позакрѫгля, позакрѫглявамъ, позакрѫгляване, позакрѫглямъ, позакрѫгляне, политкрѫжокъ, полукрѫгъ, полукрѫгълъ, полуокрѫжность

Коренъ -КѪД-: всѣкѫдѣ, докѫдѣ, докѫдѣто, доникѫдѣ, донѣкѫдѣ, кѫдѣ, кѫдѣто, навсѣкѫдѣ, накѫдѣ, накѫдѣто, нанѣкѫдѣ, никѫдѣ, нѣкѫдѣ, нѣкѫдѣшенъ, отвсѣкѫдѣ, откѫдѣ, откѫдѣто, отникѫдѣ, отнѣкѫдѣ

Коренъ -КѪДР-: закѫдря, закѫдрямъ, закѫдряне, кѫдравость, кѫдравъ, кѫдрене, кѫдрица, кѫдрокосъ, кѫдря, накѫдря, накѫдрямъ, накѫдряне, разкѫдрямъ, разкѫдряне

Коренъ -КѪК-: кѫклица, кѫкличавъ

Коренъ -КѪП-: изкѫпвамъ, изкѫпване, изкѫпя, кѫпаленъ, кѫпалня, кѫпане, кѫпина, кѫпинакъ, кѫпиновъ, кѫпона, кѫпя, неокѫпанъ, окѫпвамъ, окѫпване, окѫпя, поизкѫпвамъ, поизкѫпване, поизкѫпя

Коренъ -КѪС-: възкѫсъ, докѫсвамъ, докѫсване, закѫсамъ, закѫсвамъ, закѫсване, изкѫсамъ, изкѫсане, изкѫсвамъ, изкѫсване, изкѫсо, изпокѫсамъ, изпокѫсане, изпокѫсанъ, изпокѫсвамъ, изпокѫсване, изпонакѫсвамъ, изпонакѫсване, кѫсамъ, кѫсане, кѫсване, кѫсенъ, кѫсичко, кѫсичъкъ, кѫсно, кѫсо, кѫсовратъ, кѫсовълновъ, кѫсогледство, кѫсогледъ, кѫсокракъ, кѫсометраженъ, кѫсопаметенъ, кѫсопаметство, кѫсоподстриганъ, кѫсота, кѫсоуменъ, кѫсоцевенъ, кѫсче, кѫсъ, кѫсъ, накѫсамъ, накѫсане, накѫсвамъ, накѫсване, накѫсо, ненакѫсанъ, неоткѫснатъ, непрѣкѫсваемъ, непрѣкѫсванъ, непрѣкѫсващъ, непрѣкѫснато, непрѣкѫснатость, непрѣкѫснатъ, неразкѫсанъ, неразкѫсваемъ, нескѫсенъ, окѫсамъ, окѫсане, окѫсанъ, окѫсвамъ, окѫсване, окѫсявамъ, откѫсамъ, откѫсане, откѫсвамъ, откѫсване, откѫслекъ, откѫслеченъ, откѫслечно, откѫслечность, откѫсна, откѫснато, откѫснатость, откѫсъ, позакѫсамъ, позакѫсане, позакѫсвамъ, позакѫсване, покѫсамъ, покѫсане, полуразкѫсамъ, поокѫсамъ, поокѫсане, поокѫся, поокѫсявамъ, поокѫсяване, поокѫсѣя, поскѫсамъ, поскѫсане, поскѫся, поскѫсявамъ, поскѫсяване, прокѫсамъ, прокѫсане, прокѫсвамъ, прокѫсване, прѣкѫсваемъ, прѣкѫсвамъ, прѣкѫсване, прѣкѫсванъ, прѣкѫсвачъ, прѣкѫсна, разкѫсамъ, разкѫсане, разкѫсаность, разкѫсвамъ, разкѫсване, разпокѫсамъ, разпокѫсане, разпокѫсаность, разпокѫсвамъ, разпокѫсване, скѫсамъ, скѫсане, скѫсанъ, скѫсвамъ, скѫсване, скѫсенъ, скѫся, скѫсявамъ, скѫсяване, ултракѫсъ

Коренъ -КѪТ-: закѫтамъ, закѫтано, закѫтанъ, закѫтвамъ, закѫтване, кѫтамъ, кѫтане, кѫтенъ, кѫткамъ, кѫткане, кѫтникъ, кѫтче, кѫтъ, непокѫтнатость, непокѫтнатъ, позакѫтвамъ, позакѫтване, покѫтвамъ, покѫтване, покѫтна, поприкѫтвамъ, поприкѫтване, поскѫтвамъ, прикѫтамъ, прикѫтане, прикѫтвамъ, прикѫтване, скѫтамъ, скѫтане, скѫтвамъ, скѫтване

Коренъ -КѪЩ-: вкѫщи, въртокѫщникъ, въртокѫщница, кѫща, кѫщенъ, кѫщица, кѫщичка, кѫщникъ, кѫщовенъ, кѫщовникъ, кѫщовница, кѫщовничество, кѫщурка, покѫщнина

Коренъ -ЛѪГ-: лѫгъ

Коренъ -ЛѪК- / -ЛѪЧ-: безотлѫченъ, излѫча, излѫчвамъ, излѫчване, лѫка, лѫкавецъ, лѫкаво, лѫкавость, лѫкавствамъ, лѫкавстване, лѫкавство, лѫкавщина, лѫкавъ, лѫкатуша, лѫкатушене, лѫкатушенъ, лѫкатушно, лѫковиденъ, лѫковъ, лѫкъ, лѫча, лѫчевъ, лѫчезаренъ, лѫчезарно, лѫчезарность, Лѫчезаровъ, Лѫчезаръ, лѫчеизпускане, лѫчение, лѫчеобразенъ, лѫчистъ, Лѫчо, лѫчъ, неизлѫчващъ, неотлѫченъ, неотлѫчно, неразлѫченъ, неразлѫчно, неразлѫчность, облѫча, облѫчвамъ, облѫчване, отлѫча, отлѫчвамъ, отлѫчване, отлѫчка, петолѫченъ, петолѫчка, поотлѫчвамъ, поотлѫчване, разлѫка, разлѫча, разлѫчвамъ, разлѫчване, самоотлѫча, самоотлѫчвамъ, самоотлѫчване, самоотлѫчка, шестолѫченъ

Коренъ -МОГѪЩ-: всемогѫщество, всемогѫщъ, могѫщественъ, могѫщество, могѫщъ, свръхмогѫщъ

Коренъ -МѪДъР-: всемѫдъръ, измѫдрувамъ, измѫдруване, измѫдря, измѫдрямъ, измѫдряне, мѫдрене, мѫдрецъ, мѫдро, мѫдрость, мѫдрувамъ, мѫдруване, мѫдря, мѫдрѣя, мѫдъръ, намѫдрувамъ, намѫдруване, намѫдря, намѫдрямъ, нецѣломѫдреность, нецѣломѫдренъ, нецѣломѫдрие, помѫдрявамъ, помѫдряване, прѣмѫдро, прѣмѫдрость, прѣмѫдъръ, умѫдря, умѫдрявамъ, умѫдряване, умѫдряне, умѫдрѣя, цѣломѫдрено, цѣломѫдреность, цѣломѫдренъ, цѣломѫдрие

Коренъ -МѪЖ-: възмѫжавамъ, възмѫжаване, възмѫжалость, възмѫжея, мѫжага, мѫжемразка, мѫжественость, мѫжественъ, мѫжество, мѫжеубийство, мѫжеубийца, мѫжкарана, мѫжкарка, мѫжкарски, мѫжкарь, мѫжки, мѫжле, мѫжовъ, мѫжъ, немѫжественъ, неомѫженъ, новоомѫженъ, омѫжа, омѫжвамъ, омѫжване

Коренъ -МѪК- / -МѪЧ-: великомѫченикъ, великомѫченица, домѫчнявамъ, домѫчнѣя, замѫча, измѫча, измѫчвамъ, измѫчване, измѫченъ, мѫка, мѫча, мѫчене, мѫчение, мѫченикъ, мѫченица, мѫченически, мѫченичество, мѫченъ, мѫчилище, мѫчителенъ, мѫчителка, мѫчително, мѫчителски, мѫчитель, мѫчно, мѫчнодостѫпенъ, мѫчноопрѣдѣлимъ, мѫчноподвиженъ, мѫчноподвижность, мѫчноприспособимъ, мѫчнопроходимъ, мѫчнопрѣодолимъ, мѫчноразтопимъ, мѫчносмилаемъ, мѫчносмилателенъ, мѫчнотия, мѫчнотопимость, мѫчнѣя, намѫча, намѫчвамъ, намѫчване, поизмѫча, поизмѫчвамъ, поизмѫчване, помѫча, помѫчвамъ, помѫчване, първомѫченикъ, самоизмѫча, самоизмѫчвамъ, самоизмѫчване, умѫчненъ

Коренъ -МѪТ-: замѫтвамъ, замѫтване, замѫтенъ, замѫтя, измѫтвамъ, измѫтване, измѫтя, мѫтене, мѫтеница, мѫтенъ, мѫтилка, мѫтило, мѫтно, мѫтность, мѫтнѣя, мѫтя, помѫтвамъ, помѫтване, омѫтненъ, помѫтнявамъ, помѫтняване, помѫтнѣя, помѫтя, размѫтвамъ, размѫтване, размѫтя, смѫтенъ, смѫтно, смѫтность, смѫтолевя, смѫтолевямъ, смѫтолевяне

Коренъ -ПРѪТ- / -ПРѪЧ-: прѫтъ, прѫчица, прѫчка, прѫчковиденъ

Коренъ -ПѪД- / -ПѪЖД-: изпѫденъ, изпѫдя, изпѫждамъ, изпѫждане, напѫдя, напѫждамъ, напѫждане, отпѫдя, отпѫждамъ, отпѫждане, пропѫдя, пропѫждамъ, пропѫждане, пѫдаринъ, пѫдарски, пѫдарь, пѫдя, разпѫдя, разпѫждамъ, разпѫждане

Коренъ -ПѪК- / -ПѪЧ-: изпѫквамъ, изпѫкване, изпѫкна, изпѫкналость, изпѫкналъ, изпѫкнатина, изпѫча, изпѫчвамъ, изпѫчване, пѫкна, пѫча, пѫчене

Коренъ -ПѪП-: напѫпвамъ, напѫпване, напѫпя, понапѫпвамъ, понапѫпване, понапѫпя, пѫпенъ, пѫпешовъ, пѫпешъ, пѫпка, пѫпковиденъ, пѫпкувамъ, пѫпкуване, пѫпчасамъ, пѫпчасвамъ, пѫпчасване, пѫпчестъ, пѫпчивость, пѫпчивъ, пѫпчица, пѫпъ, разпѫпвамъ, разпѫпване, разпѫпя, разпѫпямъ, разпѫпяне, сѣмепѫпка

Коренъ -ПѪТ-: безпѫтенъ, безпѫтие, безпѫтица, безпѫтно, безпѫтность, безпѫтство, желѣзопѫтенъ, запѫтвамъ, запѫтване, запѫтя, крайпѫтенъ, кръстопѫть, напѫтвамъ, напѫтване, напѫтствамъ, напѫтстване, напѫтственикъ, напѫтственъ, напѫтствие, напѫтствувамъ, напѫтствуване, напѫтя, отпѫтувамъ, отпѫтуване, подпѫтвамъ, подпѫтване, попѫтенъ, попѫтувамъ, попѫтуване, пропѫтувамъ, пропѫтуване, противоспѫтниковъ, пѫтеводенъ, пѫтеводитель, пѫтека, пѫтемъ, пѫтенъ, пѫтеписецъ, пѫтеписъ, пѫтепоказатель, пѫтеуказатель, пѫтечка, пѫтешествамъ, пѫтешестване, пѫтешественикъ, пѫтешественица, пѫтешествие, пѫтешествувамъ, пѫтешествуване, пѫти, пѫтникъ, пѫтница, пѫтнически, пѫтничка, пѫтнишки, пѫтнопаваженъ, пѫтностроителенъ, пѫтнотранспортенъ, пѫтувамъ, пѫтуване, пѫть, пѫтьомъ, разпѫтенъ, разпѫтъ, спѫтниковъ, спѫтникъ, спѫтница, спѫтничка, сухопѫтенъ, сухопѫтно, съпѫтникъ, съпѫтница, съпѫтствамъ, съпѫтстване, съпѫтствувамъ, съпѫтствуване, упѫтвамъ, упѫтване, упѫтя

Коренъ -РѪБ-: изрѫбвамъ, изрѫбване, изрѫбенъ, изрѫбя, нарѫбване, нарѫбенъ, нарѫбя, непорѫбенъ, подрѫбвамъ, подрѫбване, подрѫбя, подрѫбямъ, подрѫбяне, порѫбвамъ, порѫбване, порѫбя, порѫбямъ, порѫбяне, рѫбатость, рѫбатъ, рѫбестъ, рѫбъ, рѫбя

Коренъ -РѪГ- / -РѪД- / -РѪЖ-:въорѫжа, въорѫжавамъ, въорѫжаване, въорѫжение, въорѫженость, въорѫженъ, лековъорѫженъ, невъорѫженъ, обезорѫжа, обезорѫжавамъ, обезорѫжаване, орѫдеенъ, орѫжеенъ, орѫжейникъ, орѫженосецъ, орѫдие, орѫжие, прѣвъорѫжа, прѣвъорѫжавамъ, прѣвъорѫжаване, разорѫжа, разорѫжавамъ, разорѫжаване, разорѫжение, съорѫжа, съорѫжавамъ, съорѫжаване, съорѫжение, съпрѫжески, съпрѫжество, тежковъорѫженъ, хорѫгва

Коренъ -РѪК- / -РѪЧ-: безрѫкъ, бързорѫкъ, взаимопорѫчитель, врѫча, врѫчвамъ, врѫчване, двурѫкъ, дългорѫкъ, еднорѫкъ, зарѫка, зарѫкомахамъ, зарѫкоплѣскамъ, зарѫчамъ, зарѫчвамъ, зарѫчване, зарѫчение, зарѫчка, изрѫкоплѣскамъ, изрѫкоплѣскане, изрѫчкамъ, изрѫчквамъ, изрѫчкване, нарѫкавникъ, нарѫки, нарѫченъ, нарѫчникъ, нарѫчъ, непорѫчанъ, непрѣпорѫчителенъ, непрѣпорѫчителность, нерѫкотворенъ, несрѫченъ, несрѫчно, несрѫчность, обрѫчъ, отрѫки, подрѫка, подрѫченъ, порѫчамъ, порѫчане, порѫчвамъ, порѫчване, порѫчение, порѫчителка, порѫчителствамъ, порѫчителстване, порѫчителство, порѫчителствувамъ, порѫчителствуване, порѫчитель, порѫчка, прѣпорѫка, прѣпорѫчамъ, прѣпорѫчане, прѣпорѫчано, прѣпорѫчанъ, прѣпорѫчвамъ, прѣпорѫчване, прѣпорѫчителенъ, прѣпорѫчителка, прѣпорѫчителность, прѣпорѫчитель, прѫчица, прѫчка, прѫчковиденъ, рѫка, рѫкавелъ, рѫкавенъ, рѫкавица, рѫкавичарь, рѫкавъ, рѫкатка, рѫководене, рѫководенъ, рѫководещъ, рѫководителка, рѫководителски, рѫководитель, рѫководство, рѫководя, рѫкодѣлие, рѫкойка, рѫкомахамъ, рѫкомахане, рѫкопашенъ, рѫкописенъ, рѫкописно, рѫкописъ, рѫкоплѣскамъ, рѫкоплѣскане, рѫкополагамъ, рѫкополагане, рѫкоположа, рѫкостискамъ, рѫкостискане, рѫкохватка, рѫкувамъ, рѫкуване, рѫченикъ, рѫченица, рѫченъ, рѫчичка, рѫчка, рѫчкамъ, рѫчкане, рѫчна, рѫчно, саморѫченъ, саморѫчно, собственорѫченъ, собственорѫчно, срѫченъ, срѫчкамъ, срѫчкане, срѫчквамъ, срѫчкване, срѫчно, срѫчность

Коренъ -СКѪД-: оскѫденъ, оскѫдица, оскѫдность

Коренъ -СКѪП-: нескѫпоцененъ, оскѫпя, оскѫпявамъ, оскѫпяване, поскѫпвамъ, поскѫпване, поскѫпна, поскѫпнѣя, поскѫпя, поскѫпявамъ, поскѫпяване, прѣскѫпо, прѣскѫпъ, скѫпене, скѫперникъ, скѫперница, скѫпернически, скѫперничество, скѫпо, скѫпотия, скѫпоцененъ, скѫпоценность, скѫпчийка, скѫпчия, скѫпъ, скѫпя, скѫпѣя

Коренъ -СТѪП-: богоотстѫпникъ, богоотстѫпнически, богоотстѫпничество, военнопрѣстѫпникъ, встѫпвамъ, встѫпване, встѫпителенъ, встѫпление, встѫпя, встѫпямъ, вѣроотстѫпникъ, вѣроотстѫпница, вѣроотстѫпнически, вѣроотстѫпничество, двустѫпенъ, достѫпенъ, достѫпно, достѫпность, достѫпъ, заотстѫпвамъ, заотстѫпване, запристѫпвамъ, застѫпвамъ, застѫпване, застѫпникъ, застѫпница, застѫпнически, застѫпничество, застѫпя, застѫпямъ, застѫпяне, изстѫпвамъ, изстѫпване, изстѫпление, изстѫпленъ, изстѫпя, изстѫпямъ, изстѫпяне, клетвопрѣстѫпникъ, клетвопрѣстѫпница, клетвопрѣстѫпнически, клетвопрѣстѫпничество, контранастѫпление, леснодостѫпенъ, леснодостѫпно, многостѫпаленъ, мѣстопрѣстѫпление, настѫпателенъ, настѫпателно, настѫпателность, настѫпвамъ, настѫпване, настѫпление, настѫпя, настѫпямъ, настѫпяне, невстѫпилъ, недостѫпенъ, недостѫпность, неотстѫпващъ, неотстѫпенъ, неотстѫпно, неотстѫпность, неотстѫпчиво, неотстѫпчивость, неотстѫпчивъ, непристѫпенъ, непристѫпность, новопостѫпилъ, общодостѫпенъ, общодостѫпность, отстѫпателенъ, отстѫпателно, отстѫпвамъ, отстѫпване, отстѫпителенъ, отстѫпка, отстѫпление, отстѫпникъ, отстѫпница, отстѫпничество, отстѫпчиво, отстѫпчивость, отстѫпчивъ, отстѫпъ, отстѫпя, подстѫпъ, поотстѫпя, постѫпателенъ, постѫпателно, постѫпвамъ, постѫпване, постѫпка, постѫпление, постѫпя, пристѫпвамъ, пристѫпване, пристѫпъ, пристѫпя, пристѫпямъ, пристѫпяне, простѫпвамъ, простѫпване, простѫпка, простѫпя, прѣотстѫпвамъ, прѣотстѫпване, прѣотстѫпя, прѣотстѫпяне, прѣстѫпвамъ, прѣстѫпване, прѣстѫпенъ, прѣстѫпенъ, прѣстѫпление, прѣстѫпникъ, прѣстѫпница, прѣстѫпнически, прѣстѫпно, прѣстѫпность, прѣстѫпя, прѣстѫпямъ, прѣстѫпяне, родоотстѫпникъ, родоотстѫпница, родоотстѫпнически, родоотстѫпничество, стѫпало, стѫпаловиденъ, стѫпвамъ, стѫпване, стѫписамъ, стѫписане, стѫписвамъ, стѫписване, стѫпка, стѫпканъ, стѫпквамъ, стѫпкване, стѫпна, стѫпча, стѫпя, тристѫпенъ, труднодостѫпенъ

Думата СѪ: 3 л. мн. ч. на глагола съмъ, напр. Тѣ сѫ пристигнали. Паритѣ сѫ откраднати.

Коренъ -СѪБ-: Сѫбевъ, Сѫби, Сѫбковъ, сѫбота, сѫботенъ, Сѫботиновъ, Сѫботинъ, Сѫбчевъ, сѫботянинъ, сѫботянка, сѫботянски, сѫботянство

Коренъ -СѪД- / -СѪЖД-: безразсѫденъ, безразсѫдно, безразсѫдность, безразсѫдство, безразсѫдствувамъ, безразсѫдствуване, безсѫдържателенъ, безсѫдържателность, военносѫдебенъ, извънсѫдебенъ, насѫдя, необсѫденъ, неосѫденъ, неосѫжданъ, неподсѫденъ, неподсѫдность, неразсѫденъ, неразсѫдителенъ, неразсѫдливо, неразсѫдливость, неразсѫдливъ, несѫденъ, обсѫдя, обсѫждамъ, обсѫждане, осѫденъ, осѫдителенъ, осѫдително, осѫдителность, осѫдя, осѫждамъ, осѫждане, отсѫдя, отсѫждамъ, отсѫждане, подсѫденъ, подсѫдимость, подсѫдимъ, подсѫдно, подсѫдность, пообсѫждамъ, пообсѫждане, правосѫденъ, правосѫдие, присѫда, присѫдя, присѫждамъ, присѫждане, прѣдразсѫдъкъ, прѣдразсѫдъченъ, разсѫдителенъ, разсѫдително, разсѫдителность, разсѫдливо, разсѫдливость, разсѫдливъ, разсѫдъкъ, разсѫдъченъ, разсѫдъчно, разсѫдъчность, разсѫдя, разсѫждавамъ, разсѫждаване, разсѫждамъ, разсѫждане, разсѫждение, сърдечносѫдовъ, сѫдба, сѫдбина, сѫдбовенъ, сѫдбовно, сѫдбовность, сѫдбоносенъ, сѫдбоносно, сѫдбоносность, сѫдебенъ, сѫдебно, сѫдене, сѫдийски, сѫдийство, сѫдилище, сѫдилищенъ, сѫдимость, сѫдина, сѫдинка, сѫдия, сѫдникъ, сѫдовъ, сѫдодвигателенъ, сѫдокладъ, сѫдопроизводство, сѫдоустройство, сѫдъ (правна институция), сѫдъ (вмѣстилище), сѫдя, сѫждение

Коренъ -СѪК- / -СѪЧ-: сѫкъ, сѫчка

Коренъ -СѪСТ-: неприсѫственъ, неприсѫствие, отсѫствамъ, отсѫстване, отсѫстващъ, отсѫственъ, отсѫствие, отсѫствувамъ, отсѫствуване, отсѫствуващъ, присѫствамъ, присѫстване, присѫстващъ, присѫственъ, присѫствие, присѫствувамъ, присѫствуване, присѫствуващъ

Коренъ -СѪЩ-: вездесѫщность, вездесѫщъ, всѫщность, досѫщъ, единосѫщенъ, единосѫщъ, лесноосѫществимъ, насѫщенъ, насѫщно, насѫщъ, неосѫщественъ, неосѫществимо, неосѫществимость, неосѫществимъ, неприсѫщъ, несѫществено, несѫщественость, несѫщественъ, несѫществуване, несѫществувание, несѫществуващъ, несѫщъ, осѫществимость, осѫществимъ, осѫществитель, осѫществя, осѫществявамъ, осѫществяване, присѫщъ, просѫществувамъ, просѫществуване, самоосѫществяване, спомосѫществуватель, съсѫществувамъ, съсѫществуване, сѫщеврѣмененъ, сѫщеврѣменно, сѫществено, сѫщественость, сѫщественъ, сѫществително, сѫщество, сѫществование, сѫществувамъ, сѫществуване, сѫществувание, сѫществуващъ, сѫщина, сѫщински, сѫщность, сѫщо, сѫщъ

Коренъ -ТРѪБ-: затрѫбя, затрѫбявамъ, затрѫбяване, протрѫбя, протрѫбявамъ, протрѫбяване, разтрѫбя, разтрѫбявамъ, разтрѫбяване, трѫба, трѫбачъ, трѫбене, трѫбенъ, трѫбестъ, трѫбичка, трѫбовиденъ, трѫбообразенъ, трѫбоподобенъ, трѫбопроводенъ, трѫбопроводъ, трѫбя

Коренъ -ТѪГ- / -ТѪЖ-: затѫгувамъ, затѫгуване, затѫжа, затѫжавамъ, затѫжаване, затѫженость, натѫжа, натѫжавамъ, натѫжаване, натѫжено, натѫженость, позатѫжа, позатѫжавамъ, позатѫжаване, разтѫжа, разтѫжавамъ, разтѫжаване, разтѫженъ, тѫга, тѫговенъ, тѫговитъ, тѫгувамъ, тѫгуване, тѫжа, тѫжба, тѫженъ, тѫжителка, тѫжитель, тѫжничъкъ, тѫжно, тѫжовенъ, тѫжовно

Коренъ -ТѪД-: тѫдѣ, тѫдѣва, тѫдѣвашенъ

Коренъ -ТѪП-: затѫпителенъ, затѫпканъ, затѫпквамъ, затѫпкване, затѫпча, затѫпя, затѫпявамъ, затѫпяване, затѫпѣлость, затѫпѣлъ, затѫпѣя, изпотѫпканъ, изпотѫпквамъ, изпотѫпкване, изпотѫпча, изтѫпанча, изтѫпанчвамъ, изтѫпанчване, изтѫпаня, изтѫпенъ, изтѫпквамъ, изтѫпкване, изтѫпча, натѫпканъ, натѫпквамъ, натѫпкване, натѫпча, неотѫпканъ, неутѫпканъ, отѫпканъ, отѫпквамъ, отѫпкване, отѫпча, отѫпѣя, поразтѫпквамъ, поразтѫпкване, поразтѫпча, потѫпканъ, потѫпквамъ, потѫпкване, потѫпча, притѫпча, притѫпя, притѫпявамъ, притѫпяване, прѣтѫпканость, прѣтѫпканъ, прѣтѫпквамъ, прѣтѫпкване, прѣтѫпча, прѣтѫпя, прѣтѫпявамъ, прѣтѫпяване, разтѫпквамъ, разтѫпкване, разтѫпча, тѫпакъ, тѫпанарка, тѫпанарски, тѫпанарь, тѫпанче, тѫпанъ, тѫпачка, тѫпашки, тѫпащина, тѫпичъкъ, тѫпкало, тѫпкане, тѫпканица, тѫпо, тѫповръхъ, тѫпоглавъ, тѫпость, тѫпота, тѫпотия, тѫпоуменъ, тѫпоумие, тѫпча, тѫпчене, тѫпъ, тѫпя, тѫпѣя, утѫпканъ, утѫпквамъ, утѫпкване, утѫпча

Коренъ -ТѪТ-: тѫтенъ, тѫтна, тѫтнежъ

Коренъ -ѪГъЛ-: дванадесетоѫгълникъ, десетоѫгъленъ, десетоѫгълникъ, краеѫгъленъ, крайѫгъленъ, многоѫгъленъ, многоѫгълникъ, осмоѫгъленъ, осмоѫгълникъ, остроѫгъленъ, петоѫгъленъ, петоѫгълникъ, правоѫгъленъ, правоѫгълникъ, равноѫгъленъ, седмоѫгъленъ, седмоѫгълникъ, триѫгъленъ, триѫгълникъ, тѫпоѫгъленъ, тѫпоѫгълникъ, четириѫгъленъ, четириѫгълникъ, шестоѫгъленъ, шестоѫгълникъ, ѫглесто, ѫглестъ, ѫгловато, ѫгловатость, ѫгловатъ, ѫгловиденъ, ѫгловъ, ѫглометъръ, ѫгломѣренъ, ѫгломѣръ, ѫглополовяща, ѫгъленъ, ѫгълникъ, ѫгълче, ѫгълъ


Иванчевскиятъ правописъ прѣмахва дотогавашната употрѣба (Дриновски правописъ) на Ѫ и Ѭ въ следнитѣ случаи:

Въ пълната и кратка винителна форма на личното мѣстоимение въ 3 л. ед. ч. ж. р.: неѭ, ѭ

Въ 1 л. ед. ч. сег. вр. на глаголитѣ отъ I и II спрежение, напримѣръ: азъ четѫ, азъ пишѫ, азъ играѭ, азъ мълчѫ, азъ молѭ, азъ вървѭ

Въ 3 л. мн. ч. сег. вр. на глаголитѣ отъ всички спрежения, напримѣръ: тѣ четѫтъ, тѣ пишѫтъ, тѣ играѭтъ, тѣ мълчѫтъ, тѣ молѭтъ, тѣ вървѭтъ, тѣ искѫтъ, тѣ излитѫтъ, тѣ отивѫтъ

Въ 3 л. мн. ч. мин. св. вр. и мин. несв. вр. на глаголитѣ, напримѣръ: тѣ четохѫ, тѣ пишехѫ, тѣ играехѫ, тѣ мълчахѫ, тѣ молихѫ, тѣ вървѣхѫ, тѣ искахѫ, тѣ излитахѫ, тѣ отивахѫ

© 2009 IVANCHEVSKI.GRAZHDANI.EU